Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

RubyG
7683 428b
Reposted fromdusielecc dusielecc viajestdobrze jestdobrze

January 25 2018

RubyG
2694 4b7a 500
RubyG
9924 3aab 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
5285 ab9a 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
0675 bc4e 500
Reposted fromfollow follow viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
4569 c99e 500
Reposted fromu-dit u-dit viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
I like to move it, move it.
Reposted fromPawelS PawelS viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
3207 d65f 500

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasilence89 silence89
RubyG
2991 f3f8
Reposted fromsohryu sohryu viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
Samotność ma swoje przywileje; w samotności można robić to, na co ma się ochotę.
— Pani Dalloway, Virginia Woolf.
Reposted frommhsa mhsa viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaoutofmyhead outofmyhead
RubyG
RubyG
7111 5a99 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
RubyG
nie, nie oszukał mnie. oszukać mogą nas w sklepie. on mnie zawiódł. zwyczajnie zawiódł.
Reposted fromtereseek tereseek viaMisha Misha
RubyG
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
RubyG
0285 91b3 500
Reposted fromMadMaid MadMaid viazelbekon zelbekon
RubyG
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaxvcth xvcth
RubyG

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaxvcth xvcth
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl